Zápisnica

z mimoriadnej členskej schôdze 25. 1. 2004 v Trenčíne

 

 

Prítomní členovia KCHCH:

p.Vojtek, p.Vojteková, p.Pavlásková, p.Strýčeková, p.Orviská, p.Kochmanová, p.Šterbák, p.Mrázová, p.Šafáriková, p.Polčičová, p.Hrušovská, p.Tomašovičová

 

Program:

  1. Otvorenie

  2. Návrh dodatku k chovateľskému poriadku pre chov írskych vlkodavov

  3. Diskusia

  4. Hlasovanie o návrhu

 

K bodu 1.: Predseda KCHCH otvoril mimoriadnu členskú schôdzu a predložil návrh k dodatku ku chovateľskému poriadku pre chov írskych vlkodavov.

 

K bodu 3.: p. Polčičová navrhla prevádzať vyšetrenie u už uchovnených jedincov ako prílohu ku žiadosti o krycí list na prechodné obdobie raz za 2 roky oproti navrhovanej platnosti vyšetrenia 1 rok. 

 

K bodu 4.: Návrh dodatku k chovateľskému poriadku pre chov írskych vlkodavov bol schválený v tomto znení:

 

I.

Udelenie chovnosti jedincovi IW:

k už zavedeným podmienkam (ocenenie z výstav) sa priraďujú tieto kritériá:

-         kardiologické vyšetrenie so súčtom bodov:

0 – chovný ( opakovanie vyšetrenia každé 2 roky na obnovenie chovnosti)

1 – 4 – podmienečné uchovnenie – odklad o pol roka s následným ďalším vyšetrením a posúdením veterinára)

5 a viac – vyradený z chovu

 

II.

Na preklenovacie obdobie u už uchovnených jedincov je potrebné pridať ako prílohu k žiadosti o krycí list kardiologické vyšetrenie v bodovej hodnote 0, nie staršie ako dva roky. Táto príloha by mala byť dodaná tak od krycieho psa ako aj od sučky. Pokiaľ by bol krycí pes zo zahraničia, musí byť tento doklad o vyšetrení dodaný tiež.

 

III.

Pokiaľ by niektorý člen KCHCH obišiel tieto nariadenia a produkoval by s chorými jedincami „nepapierové“ šteňatá, nasledovalo by vylúčenie z KCHCH.

 

 

 

 

 

Počet hlasov oprávnených prehlasovanie: 15 (12 prítomných členov + 3 hlasy splnomocnené)

Počet hlasov za: 14, proti 0, zdržali sa hlasovania 1

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1.2.2004

 

 

Vlastislav Vojtek

Predseda KCHCH

  

 

Zápisnicu vyhotovil: Petra Tomašovičová

V Trenčíne dňa 25. 1. 2004