Zápisnica

z výročnej členskej schôdze konanej dňa 17.4.2004

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

 1. Výročnú členskú schôdzu otvorila p. Letková, ktorá sa ujala jej vedenia. Následne prítomní členovia jednohlasne schválili návrh programu schôdze v súlade s pozvánkou v znení:

              1. Otvorenie - schválenie programu

              2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

              3. Správa o činnosti klubu

              4. Návrh plánu činnosti na nasledujúce obdobie

              5. Správa o chove

              6. Správa o hospodárení

              7. Návrhy doplnkov chovateľského poriadku

              8. Voľby členov výboru klubu a revíznej komisie

              9. Diskusia

              10.Schválenie uznesení

              11.Záver

   

 2. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne zvolení: p. Schmuck, p. Pukačová, p. Piačková. Osemnástimi hlasmi (nik nebol proti, jeden sa zdržal) bola zvolená mandátová komisia v zložení: p. Šafáriková, sl. Augustíniová.

 3. Správu o činnosti klubu ako aj plán činnosti na nasledujúce obdobie odprezentoval p. Vojtek.

 4. Návrh plánu činnosti na nasledujúce obdobie:

              1. Klubová výstava 31.7.2004 v Stupave

              2. Špeciálna výstava 1.8.2004 v Stupave

              3. Vydanie spravodaja cca 3x ročne

              4. Spolupráca pri organizácii medzinárodných výstav zahŕňajúca navrhovanie posudzovateľov

 5. Správu o chove predniesla p. Pavlásková.

 6. Hospodárske výsledky klubu v uplynulom období prítomným priblížila p. Vojteková.

 7. S návrhmi doplnkov chovateľského poriadku, ktoré vzišli z jeho praktického uplatňovania, aktuálneho vývoja a trendov v registrovanom chove chrtov oboznámil členov klubu p. Bukoven:

              - v § 3.3. sa prvá časť súvetia nahrádza slovami: "Chovateľ je fyzická osoba," a ďalej pokračuje "ktorá má zaregistrovaný chránený        názov chovnej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo držiteľom."

              - v § 5.1. sa na koniec vety pridá: "a štandardu jednolivých plemien."

              - v § 5.3. sa pridá písmeno c., ktoré znie: "premeranie u plemien whippet a taliansky chrtík."

              - v § 7. sa za bod 1. pridá bod 1a., ktorý znie:

                      "I. Udelenie chovnosti IW: k už zavedeným podmienkam sa priraďujú tieto kritériá:

                              - kardiologické vyšetrenie so súčtom bodov:

                              0           - chovný (opakované vyšetrenia každé 2 roky na obnovenie chovnosti)

                              1 - 4      - podmienečné uchovnenie (odklad o pol roka s následným ďalším vyšetrením a posúdením veterinára)

                              5 a viac - vyradenie z chovu

                        II. Na preklenovacie obdobie u už uchovnených jedincov je potrebné pridať ako prílohu k žiadosti o krycí list kardiologické vyšetrenie v bodovej hodnote 0, nie staršie ako dva roky. Táto príloha by mala byť dodaná ak od krysieho psa ako aj od sučky. Pokiaľ by bol krycí pes zo zahraničia, musí byť tento doklad o vyšetrení doložený tiež.

                        III. Pokiaľ by niektorý člen obišiel tieto nariadenia a produkoval by s chorými jedincami "nepapierové" šteňatá, nasledovalo by vylúčenie z KChCh."

   

  (Uvedené kritériá boli sformulované na stretnutí chovateľov IW a výboru klubu dňa 25.1.2004 v Trenčíne a zdôvodnenia potreby prijatia tohoto návrhu, ozrejmenia podstaty problému a odpovedania na otázky prítomných sa ujala sl. Tomašovičová. Viac informácií nájdete v Zápisnici z mimoriadnej členskej schôdze 25. 1. 2004 v Trenčíne.)

   

              - v § 10.1. sa medzi slová "termíne" a "ohlásiť" vkladá slovo "písomne" a celá veta znie: "Chovateľ má v čo najkratšom termíne písomne ohlásiť narodenie šteniat poradcovi chovu a zároveň si dohodne termín kontroly vrhu."

   

 8. Za členov výboru boli navrhnutí: sl. Augustíniová, p. Bukoven, sl. Fekiačová, p. Pavlásková, sl. Tomašovičová, p. Vojtek, p. Vojteková.

              - hlasovanie: za - 18, proti - 0, zdržali sa - 1

  Do revíznej komisie boli navrhnuté a jednohlasne zvolené: p. Hrušovská, p. Tittelová, p. Letková.

 9. V diskusii prítomní rozoberali nasledovné tématické okruhy:

              - kardiologické vyšetrenie IW

              - sl. Beluňková a p. Kutlach sa poďakovali za finančný dar, ktorý KChCh venoval klubu Racing Hounds Slovania

              - p. Pavlásková navrhla využiť klubové kroniky na zostavenie histórie klubu na internete

              - sl. Ondrišová podotkla, že v stanovách nemáme zakotvenú výšku jednotlivých plemien (doplnenie § 5.1.Chovateského poriadku) a to, že sa nezverejňuje výskyt vád ako kryptorchizmus, biele oči, rozštep... v chovoch, v reakcii na čo p. Hrušovská navrhla zverejňovať podobné informácie na internete, ako aj zoznam chovných jedincov spolu s relevantnými údajmi o skuse a pod.

              - sl. TOmašovičová navrhla zmenu Chovateľského poriadku v § 10.3., aby sa kontrola vrhu nevykonávala do veku 7 týždňov, ale vo veku 6-7 týždňov šteniat, kedy je možné skontrolovať chovné podmienky a kondíciu zvierat.

              -p. Vojteková požiadala členov, aby pri platbe poštovou poukážkou do kolónky: "Správa pre prijímateľa" napísali svoje nemo a adresu.